တိုင်ကြားလွှာအခြေအနေအား စောင့်ကြည့်ခြင်း

လူကြီးမင်းတိုင်ကြားသော တိုင်ကြားလွှာ၏ အခြေအနေကို လူကြီးမင်း၏ တိုင်ကြားသည့် တိုင်ကြားလွှာအမှတ်စဉ်ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းလက်ခံရရှိသော sms မှ ဂဏန်း ၆ လုံးအား စစ်ဆေးရန် ကုဒ်နံပါတ်နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပါ။ တိုင်ကြားလွှာ စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေကို တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်ပြီး ၂၄ နာရီ/ ၄၈ နာရီ အတွင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
{{ errors.first('complaint_no') }}
{{ errors.first('tracking_code') }}